az / ru
 
     
 
Главная > Новости > Право

Государственная Трудовая Инспекция внедрила практику использования чеклистов при проведении проверок

08.05.2012 12:57

Государственная Трудовая  Инспекция начала внедрять в практику чек-листы для трудовых инспекций.  Чек-лист - это изложенный в доступной форме список требований, соблюдение которых проверяется в ходе инспекций. Систематизации основных требований законодательства в едином документе способствует эффективному и быстрому проведению проверки без излишнего отвлечения человеческих, временных и других ресурсов, как проверяющего органа так и предпринимателя. Кроме того, чек-листы позволяют увеличить прозрачность всей процедуры проверки и ограничивают субъективизм в ходе проверок со стороны отдельных инспекторов.

Общедоступность чеклистов позволяет повысить правовую грамотность предпринимателей и поможет им выявлять и устранять недостатки самостоятельно независимо  от официального визита инспектора. Международный опыт показывает, что это более эффективный и действующий подход, который в конечном итоге приводит к сокращению числа нарушений и к повышению законопослушности предпринимателей.

При разработке чек-листа Государственная Трудовая Инспекция использовала методическую помощь экспертов Международной Финансовой Корпорации (IFC)  и Европейского Союза.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında

Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti tərəfindən

Əmək qanunvericiliyinə əməl olunması üzrə

dövlət nəzarəti həyata keçirilərkən

 

YOXLANILAN NORMA VƏ QAYDALAR 

 

Əmək hüquqları üzrə norma və qaydalar

Əmək Məcəlləsinin maddəsi və hissələri

1.Əmək müqaviləsinin bağlanması

1.1.

yazılı əmək müqaviləsinin mövcudluğu

7.2; 81.2;

1.2.

əmək müqaviləsinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğu

43

1.3.

əmək müqaviləsinin bir nüsxəsinin işçidə olması

44.3

1.4.

əmək müqaviləsinin qeydiyyata alınması

85

1.5.

Əmək Məcəlləsi qüvvəyə minənədək şifahi formada bağlanmış əmək müqaviləsinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun tənzimlənməsi

315

1.6.

əsas iş yerində əmək müqaviləsi əsasında çalışan işçilərin əmək kitabçalarının, dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsinin mövcudluğu

48.1; 58.1;

 48.3

1.7.

əvəzçilik üzrə çalışanlarla əmək müqavilələrinin mövcudluğu

58

1.8.

əvəzçilik üzrə çalışanlarla bağlanan əmək müqaviləsinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğu

58

1.9.

müddətli əmək müqaviləsinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bağlanılması

45; 47

1.10

əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərlə əmək münasibətlərinin fərdi icazə alınaraq yaradılması, müvafiq ixtisas sənədlərinin mövcudluğu

13.4, 14.2

2.Kollektiv müqavilələr

2.1

 

kollektiv müqavilənin mövcudluğu, kollektiv müqavilənin məlumat üçün işəgötürən tərəfindən Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinə təqdim edilməsi

22, 37.6

2.2

kollektiv müqavilənin bağlanılması təşəbbüsü göstərən tərəfə maneçiliyin yaradılmaması ilə əlaqədar tələbin gözlənilməsi

18.1; 23

2.3

kollektiv müqavilədə müvafiq normativ-hüquqi aktlarda nəzərdə tutulan normalara nisbətən işçilərin vəziyyətini pisləşdirən halların yolverilməzliyi ilə bağlı şərtin gözlənilməsi

24.2

2.4

kollektiv müqavilədə əməyin mühafizəsinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə güzəşt və təminatların müəyyən edilməsi

31.2(g)

3. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

3.1

əmək müqavilələrinə xitam verilməsi barədə əmrin qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğu

83.1; 84

3.2

əmək müqaviləsinə xitam verilmiş işçilərin son haqq-hesabının, əmək kitabçasının vaxtında işçiyə verilməsi

83.2

3.3

əmək müqavilələrinə müvafiq əsaslarla xitam verdikdə qanunvericilikdə  nəzərdə tutulmuş təminatların işəgötürən tərəfindən ödənilməsi və ya təmin edilməsi

77-80

3.4

işçilərin və iş yerlərinin attestasiyasının keçirilmə müddətinə riayət edilməsi,  qanunvericiliyə uyğun olaraq aparılması və rəsmiləşdirilməsi

64-67

4.Əməyin ödənilməsi

4.1

işçilərin əməyinin ödənilməsi üçün tətbiq edilən əməyin ödənilməsinin forma və sistemləri tələblərinin gözlənilməsi

154-171

4.2

işçilərin əməyinin ödənilməsi üçün tətbiq edilən əməyin ödənilməsinin forma və sistemlərinin tətbiqi zamanı ayrı-seçkiliyə yolverilməzlik tələblərinin gözlənilməsi

16

4.3

işəmuzd əmək haqqı tətbiq edilərkən əmək normalarının və işəmuzd  qiymətlərin düzgün müəyyən edilməsi

149

5. Əmək haqqı

5.1

əmək haqqının verilmə müddətinə əməl edilməsi

172

5.2

əmək haqqı natura formasında verilərkən işçinin razılığının olması

174.3

5.3

işçilərə əmək haqqının tətbiq edilən əməyin ödənilməsi sistemləri əsasında düzgün hesablanaraq  ödənilməsi

157; 158

5.4

işçinin iş yeri və orta aylıq əmək haqqı saxlanılan hallarda əmək haqqının düzgün hesablanaraq ödənilməsi

177.2; 179

5.5

işçilərə əmək haqqının boşdayanma, iş vaxtından artıq iş, gecə vaxtı, natamam və qısaldılmış iş vaxtı, əvəzetmə, əvəzçilik, istirahət, bayram günlərində və Ümumxalq hüzn günü və s. hallarda ödənilməsinin düzgünlüyü

159.2;

163-166;

169

5.6

əmək şəraitinə görə əmək haqqına artım əmsallarının tətbiqinin düzgünlüyü

159

5.7

əmək haqqından tutulmaların qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq aparılması və maksimal həddi aşmaması

175;176

6. İş vaxtı

6.1

tətbiq edilən iş vaxtı rejimi, qaydaları və onların əmək qanunvericiliyinin tələblərinə uyğunluğu

95-102

6.2

tətbiq edilən qısaldılmış, natamam iş vaxtlarının qanunvericiliyin  tələblərinə uyğun olması

91- 94

6.3

iş vaxtının uçotunun aparılması

102

6.4

iş vaxtından artıq işlərə, gecə  vaxtı işlərə işçilərin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq cəlb edilməsi və haqqının ödənilməsi

99-101;

97-98

6.5

çoxnövbəli iş rejiminin düzgün tətbiqi

166

6.6

istirahət və nahar fasiləsinin təşkili

103

7. Məzuniyyət

7.1

işçilərə  əmək , sosial, təhsil və ödənişsiz məzuniyyətlərdən istifadə üçün şəraitin yaradılması, əlavə məzuniyyətlərin verilməsi, əmək şəraitinə görə əlavə məzuniyyət hüququ verən siyahının müəyyənləşdirilməsi

110;115;

116; 117

7.2

məzuniyyətlərinin müddətinin hesablamasının düzgünlüyü

114-130

7.3

məzuniyyət haqqının hesablamasının düzgünlüyü

139-142

7.4

əmək münasibətlərinə xitam verilərkən məzuniyyət haqqının düzgün hesablanması

143-144

7.5

 

əmək məzuniyyətinin  və istifadə edilməmiş məzuniyyətlərə görə pul əvəzinin (kompensasiyanın) hesablanmasının və əmsallaşdırılması qaydasının  düzgünlüyü

135;139.2 ,140.7

7.6

əmək məzuniyyətlərinin verilməsi üçün növbəlilik cədvəllərinin tətbiq edilməsi və başqa vaxta keçirilməsi vəziyyəti

133-135

7.7

məzuniyyətdə olan işçiyə əlavə sosial-məişət müavinətlərinin ödənilməsinin nəzərdə tutulması və əməl edilməsi

141

7.8

işəgötürənin təşəbbüsü ilə işçilər qrup halında ödənişli və ya ödənişsiz məzuniyyətə göndərilməsi qaydasının düzgünlüyü

146

8. Əmək və icra intizamı

8.1

müəssisənin intizam qaydalarının qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğu

182.3

8.2

intizam tənbehinin Əmək Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq tətbiq edilməsi

187-190

9. Vurulan ziyana görə maddi məsuliyyət

9.1

işçinin işəgötürənə vurduğu ziyana görə maddi məsuliyyət müəyyən edilən hallarda maddi məsuliyyətin düzgünlüyü

198-206

9.2

işəgötürənin işçiyə vurduğu ziyana görə maddi məsuliyyət müəyyən edilən hallarda maddi məsuliyyətin düzgünlüyü

195-197

10. Əməyin mühafizəsi

10.1

müəssisədə təhlükəli və zərərli, həmçinin işçilərin peşə xəstəliyinə tutulmaq ehtimalı olan iş yerlərinin, güzəştli şərtlərdə pensiya hüququ verən peşə və vəzifələrin siyahısının müəyyənləşdirilməsi 

211

10.2

müəssisədə əməyin mühafizəsi sahəsində işəgötürənlərin və işçilərin vəzifələrini müəyyən edən normativ sənədlərin mövcudluğu, tətbiqi və digər hallar

215;216

10.3

 yeni tikilmiş və ya yenidən qurulmuş istehsal, sosial-məişət və iaşə təyinatlı obyektlərin əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini  həyata keçirən orqanın razılığının alınması

218.1,2

10.4

müəssisədə əməyin mühafizəsi xidmətinin və bu xidmətdə əməyin mühafizəsi üzrə zəruri normativ hüquqi sənədlərin mövcudluğu

223 

10.5

bu sahədə çalışan işçilərin vəzifə borclarını düzgün və keyfiyyətli yerinə yetirmələri üçün işəgötürən tərəfindən lazımı şəraitin yaradılması

223.4

10.6

işçilərin təhlükəsiz və sağlam əmək şəraitində çalışması

222.2

10.7

işəgötürənin və işçilərin əməyin mühafizəsi üzrə standartların, normaların və qaydaların bütün tələblərinə əməl etməsi,

215-216

10.8

işçilərin əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları üzrə təhsilinin, təlimatlandırılmasının, biliklərinin yoxlanılmasının təşkil edilməsi

215

10.9

işçilərin sanitariya-məişət və müalicə-profilaktik xidmətinin təşkili

215

10.10

müəssisədə olan avadanlıq, aparat və mexanizmlərin istismarı vəziyyəti, kollektiv mühafizə vasitələrinin olması və istismarı, partlayış və yanğın təhlükəli maddələrin, qaz və hava balonlarının saxlanılması və 215-ci maddədə göstərilən digər məsələlərin    vəziyyətinin düzgünlüyü

215

10.11

işçilərin ilkin tibbi müayinədən, sonralar isə vaxtaşırı icbari tibbi müayinədən keçirilməsinin təmin edilməsi

226

10.12

müəssisədə əməyin mühafizəsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsinə vəsaitin ayrılması

220

10.13

müəyyən işçilərə müəyyən edilmiş, normalara uyğun olaraq pulsuz xüsusi geyim, xüsusi ayaqqabı və digər fərdi mühafizə vasitələri, yuyucu və dezinfeksiyaedici maddələrin verilməsi

222.4

10.14

işçilərə verilmiş xüsusi geyim, xüsusi ayaqqabı və digər fərdi mühafizə vasitələrinin saxlanılması, yuyulması, qurudulması, dezinfeksiyası, deqazasiyası, dezaktivizasiyası  və təmiri

222.6

10.15

zəruri hallarda istehsalat sahələrinin qazlı duzlu su ilə təchiz edilməsi

222.7

10.16

ilin soyuq və ya isti vaxtlarında işçilərin isinməsi və ya istirahəti üçün otaqların hazırlanması

222.8

10.17

peşə xəstəliyinə tutulmağa yüksək təhlükə mənbəyi olan işə qəbul edilərkən işəgötürən tərəfindən işçinin xəbərdar edilməsi və belə hallarda əmək müqaviləsinin müddətli bağlanılması, əmək müqaviləsinə əlavə şərtlərin daxil edilməsi

224.3, 75.2(c)

10.18

istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisələrin təhqiq edilərək uçota alınması və bədbəxt hadisə barəsində məlumat verilməsi  

217

10.19

istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisələrdə zərərə görə ödənclərin vaxtında və düzgün ödənilməsi

239

10.20

işçilərin istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirməsi hallarından sığortası

225

10.21

qadınların və yaşı 18-dən az olan işçilərin əmək qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş əməyin mühafizəsi hüquqlarının işəgötürən tərəfindən riayət edilməsi

228; 240-255

10.22

kənd təsərrüfatı təyinatlı və aqrar sənaye müəssisələrində, fərdi kəndli (fermer) və ailə kəndli təsərrüfatlarında tətbiq edilən səciyyəvi əmək münasibətlərinin düzgünlüyü

256-258

10.23

müəssisədə olan avadanlıq, aparat və mexanizmlərin istismarı vəziyyəti, kollektiv mühafizə vasitələrinin olması və istismarı, partlayış və yanğın təhlükəli maddələrin, qaz və hava balonlarının saxlanılması vəziyyətinin düzgünlüyü

215

10.24

müəssisədə fərdi və kollektiv əmək mübahisələrinin qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq qaydada həll edilməsi

259; 287

 


 

 
Orphus system Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Ent.
 
 
Оставьте комментарий
 
 
Бизнес-каталог Вход в кабинет  |  Добавить компанию  |  Контакты
 
+ Автомобили (309)
+ Аптеки и фармацевтика (230)
+ Банки и страхование (127)
+ Безопасность и охрана (117)
+ Веб сайты (116)
+ Гостиницы и отели (216)
+ Деловые услуги (332)
+ Досуг и развлечения (248)
+ Животные и растения (71)
+ ИТ (256)
+ Кафе и бары (228)
+ Компьютерная техника (206)
+ Красота и здоровье (311)
+ Курсы и тренинги (172)
+ Магазины (214)
+ Мебель (294)
+ Недвижимость (248)
+ Нефть и газ (93)
+ Обувь и аксессуары (151)
+ Одежда (318)
+ Оптовая торговля (137)
+ Полиграфия (216)
+ Предметы интерьера (37)
+ Приготовление еды (151)
+ Продукты питания (133)
+ Промышленность (282)
+ Реклама и PR (226)
+ Ремонтные услуги (101)
+ Рестораны (184)
+ Сельское хозяйство (89)
+ СМИ (164)
+ Специальное оборудование (173)
+ Спорт (116)
+ Стоматология (93)
+ Строительное оборудование (291)
+ Строительство, поставки (249)
+ Строительство, работы (563)
+ Телекоммуникации (93)
+ Товары для детей и мам (86)
+ Товары для дома и офиса (141)
+ Транспорт и логистика (245)
+ Туризм и отдых (379)
+ Услуги (284)
+ Частная медицина (178)
+ Частное образование (175)
+ Юридические услуги (357)
 
 
Copyright © 2011-2011 biznesinfo.az. При воспроизведении материалов портала просьба ссылаться на источник. Взгляды, изложенные в статьях, являются личным мнением авторов и могут не совпадать со взглядами редакции и спонсоров. Пользователям рекомендуется проконсультироваться у специалиста касательно действующего законодательства и конкретных целей использования материалов, размещенных на портале.